Skip to content

Beleidsverklaring & planning

De directie van de Sandee groen waaronder vallen Sandee Hoveniers B.V., Sandee Groenbeheer B.V. en Sandee Groenprojecten B.V.. is ervan overtuigd dat een beleid van kwaliteit – en VGM – borging leidt tot het bereiken van het kwaliteits-, en VGM – niveau dat nodig is voor het voldoen aan redelijke eisen van opdrachtgevers en tot het voldoen aan eisen volgens specificaties, regels, overheidsbepalingen en daarop betrekking hebbende normen en wettelijke verplichtingen. Het doel van de directie is een veilige, kwalitatieve, maatschappelijk verantwoorde en efficiënte bedrijfsvoering te realiseren en producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit zowel voor de private- en publieke sector.

Met betrekking tot dit beleid stelt Sandee Hoveniers B.V., Sandee Groenbeheer B.V. en Sandee Groenprojecten B.V.. zich in de eerste plaats tot doel te voldoen aan de internationale standaardnorm NEN-EN-ISO 9001:2015, Groenkeur BRL – Groenvoorziening 2023 en aan de nationale Veiligheids Checklist Aannemers VCA** (2017/6.0). Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot certificering van het KAM – systeem en behouden van de certificaten.

Wij denken niet in standaardoplossingen, maar blijven steeds innovatief en leveren het liefst maatwerk. Ons team van gedreven medewerkers staat voor kwaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat de bijdrage van iedere collega meerwaarde levert en even waardevol is voor het nastreven van onze doelen. Onze medewerkers zijn bekwaam, gemotiveerd, loyaal en betrouwbaar. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Dat doen wij ook in het kader van duurzaamheid. Onze visie/ambitie daarin is: wij bestaan om de leefomgeving gezonder, groener en mooier te maken.

De directie is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de KAM – beheersing en daarmee, naast de goede werking en evaluatie, voor de instandhouding en waar mogelijk voor de continu verbetering van het KAM – systeem. Voor de uitvoering van bovengenoemde taken is een KAM -Coördinator aangesteld, die tevens zorg draagt voor de instructie en begeleiding van medewerkers met betrekking tot opbouw en juiste werking van het KAM – systeem.

Om deze juiste werking van het KAM – systeem te verkrijgen is gekozen voor decentralisatie van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het geen ertoe moet leiden dat op alle niveaus, in elke (bedrijfs)functie, KAM – gedachte, KAM – beleid en KAM – systematiek begrepen wordt en in praktijk gebracht wordt, waardoor onder andere faalkosten, klachten, persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade voorkomen kan worden en de veiligheid van eigen werknemers en derden gewaarborgd worden. Mocht zich onverhoeds toch persoonlijk letsel voordoen bij een medewerker van Sandee Hoveniers B.V., Sandee Groenbeheer B.V. en Sandee Groenprojecten B.V., dan is Sandee Hoveniers B.V., Sandee Groenbeheer B.V. en Sandee Groenprojecten B.V. bereid om eventueel aangepast werk aan te bieden. Dit zal echter wel per situatie apart beoordeeld worden.

Teneinde het beleid concreet vorm te geven, wordt er een jaarplan geformuleerd. De realisering van de actieplannen zal periodiek worden geëvalueerd door de directie. Tevens zullen de meetpunten worden beoordeeld.

Het is onze vaste overtuiging dat we door KAM – zorg (zowel de borging als de verhoging van de efficiency) de beste dienstverlening aan onze klanten kunnen garanderen, en de risico’s die van nature samengaan met het verrichten van hovenierswerkzaamheden tot een minimum kunnen beperken. De mentaliteit is hierbij uiterst belangrijk; deze moet door de geest en het bloed stromen van onze medewerkers. Bij alle bedrijfsbeslissingen telt niet alleen het effect van de winst maar ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu. Er wordt voortdurend gestreefd naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Betrokkenheid en belangen van werknemers, klanten, leveranciers en maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden zijn essentieel voor het behalen van doelstellingen.

Deze verklaring wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Kamperland, 16-01-2024

Sandee Directeur
Jan Sandee