Skip to content

Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden nalezen van Sandee Groen, ook is het mogelijk de algemene voorwaarden Sandee Groen als PDF-bestand te downloaden.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
A. De ondernemer: Sandee Hoveniers B.V en/of Sandee Groenbeheer B.V, alsmede elke andere juridische entiteit die behoort tot de groep van juridische entiteiten waarvan Sandee Hoveniers B.V. en/of Sandee Groenbeheer B.V. deel uitmaakt.
B. Werkzaamheden:
– Het aanleggen en/of onderhouden van tuinen en overige groene ruimten, zowel binnen als buiten, en alle feitelijke en juridische handelingen die daarmee samenhangen.
– Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen en/of ontwerpen
C. Zaken:
-Levende materialen, zoals planten, biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
-Dode materialen: alle overige niet levende materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen, zand, grond, teelaarde, compost, en bestratingsmaterialen daaronder begrepen.
D. Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken of aan wie ondernemer ter zake een aanbod doet.
E. Consument:
Een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
F. Aanneemsom:
De vaste prijs voor het verrichten van werkzaamheden en de levering van zaken, welke tussen ondernemer en opdrachtgever is overeengekomen.
G. Regiewerk:
Alle werkzaamheden en leveringen die niet tegen een aanneemsom, maar tegen een wisselende prijs worden verricht, afhankelijk van het aantal gewerkte uren en het aantal en de omvang van de geleverde zaken.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID EN BEKENDMAKING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst die tussen ondernemer en opdrachtgever wordt gesloten, tenzij bij het aanbod of de overeenkomst van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk tussen ondernemer en opdrachtgever wordt overeengekomen. Werknemers van ondernemer mogen géén aanbod doen waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden, noch een overeenkomst sluiten waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden, behoudens dan na daartoe schriftelijk verstrekte volmacht van de directie van ondernemer.
4. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvulling zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door ondernemer vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat ondernemer aan opdrachtgever een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen.
5. Indien strijd mocht bestaan tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
6. Indien de tekst van de algemene voorwaarden of de overeenkomst voor meerderlei uitleg vatbaar blijkt te zijn, zal de tekst worden uitgelegd op een wijze die de belangen van ondernemer het meeste dient.

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE/HET AANBOD EN DE OVEREENKOMST

1. Indien opdrachtgever aan ondernemer om een aanbod verzoekt, is opdrachtgever verplicht om zowel op verzoek van ondernemer als op eigen initiatief de ondernemer volledig te informeren over feiten en omstandigheden die voor ondernemer van belang kunnen zijn bij de uitvoering van de overeenkomst waarvoor een aanbod word gedaan.
2. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om het doen van een aanbod achterwege te laten, ondermeer doch niet uitsluitend indien omstandigheden betreffende de natuurlijke- of rechtspersoon die om een aanbod verzoekt daartoe aanleiding geven. Een aanbod van ondernemer om zaken te leveren en/of werkzaamheden te verrichten is altijd vrijblijvend.
3. Ondernemer is bij de formulering van het aanbod gerechtigd om zonder opgave van redenen af te wijken van door ondernemer gepresenteerde zaken en/of werkzaamheden, alsmede de gepresenteerde vergoedingen daarvoor. Ondernemer is gerechtigd om aanvullende voorwaarden of betaling van een waarborgsom te bedingen.
4. Elk door ondernemer gedaan aanbod kan door ondernemer te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden herroepen. Ook een reeds door de opdrachtgever aanvaard aanbod kan door ondernemer worden herroepen, mits de herroeping onverwijld na de aanvaarding geschiedt.
5. Kennelijke fouten of vergissingen in algemene prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, een aanbod, overeenkomst en/of opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
6. De totstandkoming van een overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever kan slechts schriftelijk geschieden en wel doordat opdrachtgever een aanbod van ondernemer schriftelijk aanvaardt of ondernemer een mondeling door opdrachtgever gegeven opdracht, schriftelijk aan opdrachtgever bevestigt.
7. Indien ondernemer op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtnemer zaken lever en/of werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dienen deze door opdrachtgever te worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van ondernemer. Ondernemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek om meerwerk te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8. Ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor
op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
9. Het is de opdrachtgever verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.
10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

ARTIKEL 4 – ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
3. Ondernemer kan een overeenkomst met opdrachtgever direct en zonder dat een termijn in acht dient te worden genomen, opzeggen wanneer opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) en/of de algemene voorwaarden.
4. Ondernemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of het faillissement van opdrachtgever wordt uitgesproken, indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging en ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Ondernemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, tekeningen en overige rechten van intellectuele eigendom, zulks van rechtswege. Ondernemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst.

Artikel 5: TARIEVEN

1. De door opdrachtgever te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief c.q. de bedragen als vermeld in de overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij opdrachtgever consument is, alsdan zijn de vermelde tarieven inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
2. De relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van ondernemer leveren volledig bewijs op om de door ondernemer verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen te leveren, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
3. Ondernemer behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal opdrachtgever hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven (7) dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van ondernemer genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden. Opdrachtgever komt deze opzegbevoegdheid niet toe indien de tariefwijziging het gevolg is van een wetswijziging en voortvloeien uit een wijziging van de cao die van toepassing is tussen ondernemer en haar werknemers.
4. Indien ondernemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan ondernemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ondernemer. Ondernemer is niet verplicht aan dergelijke verzoeken te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5. Voor zover de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal ondernemer opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

ARTIKEL 6 – WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

1. Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7 – LEVERANTIES

1. Alle leveringen van zaken door ondernemer worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht, vermeerderd met een vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen van deze zaken.
2. De ondernemer spant zich in om zorg te dragen voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer spant zich in om zo zorgvuldig mogelijk toe te zien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Daarbij zal ondernemer zich inspannen om de ter zake geldende wettelijke bepalingen na te leven, alsmede zich inspannen om de te leveren zaken te laten afstemmen op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht. In die uitzonderingsgevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de relevante geleverde product(en).
4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

ARTIKEL 8 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

1. Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:
a. De ondernemer zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
b. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9 – OPLEVERING

1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Ten aanzien van levend materiaal vindt een tweede oplevering plaats.
2. In het geval de opdrachtgever ervoor kiest niet aanwezig te zijn bij de oplevering, dan wordt de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op de vastgestelde datum en worden de verrichte werkzaamheden ter zake van het betreffende project geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd.

ARTIKEL 10 – TRANSPORTRISICO’S

1. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11 – BETALING/NIET-TIJDIGE BETALING

1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
4. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken.
5. Over de periode dat opdrachtgever in verzuim is, brengt ondernemer rente in rekening die gelijk is aan de wettelijke handelsrente.
6. Aan personen in dienst van de ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
7. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.
8. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever.
10. De ondernemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11. De ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
12. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Ondernemer zal zich inspannen om de overeengekomen diensten aan de opdrachtgever te verlenen en/of de overeengekomen zaken te leveren op de voor ondernemer gebruikelijke wijze, naar beste inzicht en vermogen. Daarbij zal ondernemer zich jegens opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de geleverde diensten en zaken zo groot mogelijk te laten zijn. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle geleverde zaken blijvend beschikbaar zijn voor opdrachtgever. Ondernemer zal trachten onderhoudswerkzaamheden plaats te laten vinden op tijden dat opdrachtgever er de minste hinder van ondervindt, ondernemer kan zulks echter niet garanderen. Ondernemer is niet aansprakelijk voor gemiste inkomsten of gemaakte kosten van opdrachtgever op tijden van onderhoud en/of andere tijden dat opdrachtgever geen gebruik kan maken van zijn tuin en/of door ondernemer geleverde zaken.
2. Indien er sprake is van overmacht, is ondernemer gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en komt ondernemer niet in verzuim te verkeren.
3. Van overmacht is naast de situaties als bedoeld in artikel 6:75 BW ondermeer sprake c.q. wordt ondermeer verstaan (a) overmacht van toeleveranciers van ondernemer, (b) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan ondernemer zijn voorgeschreven, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan ondernemer is voorgeschreven, (d) overheidsmaatregelen, (e ) storing door ondernemer gebruikte apparatuur, (f) elektriciteitsstoring , (g) oorlog, (h) werkbezetting, (i) staking, (j) algemene vervoersproblemen, (k) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, (l) de situatie waarin na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die ondernemer bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan ondernemer zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever niet tijdig kan nakomen en voorts (m) elke van de wil van ondernemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt.
4. Indien ondernemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal zij eerst in verzuim kunnen komen te verkeren nadat opdrachtgever ondernemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan ondernemer een redelijke termijn heeft gesteld om haar verplichtingen alsnog na te komen. In de overeenkomst aan verplichtingen van ondernemer verbonden termijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.
5. Indien ondernemer in verzuim verkeert of onrechtmatig jegens opdrachtgever heeft gehandeld, is haar aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat ondernemer aan de opdrachtgever in de afgelopen driehonderdvijvenzestig (365) dagen gefactureerd heeft.
6. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor vermissing, vernietiging verwisseling, verlies of beschadiging van zaken van opdrachtgever.
7. Indien Ondernemer bij de nakoming van de overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal Ondernemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ondernemer is echter nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. Ondernemer is gerechtigd om mede namens opdrachtgever de algemene voorwaarden van de hulppersoon of derde te aanvaarden, ook indien deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid inhouden.
8. De beperking van de aansprakelijkheid van ondernemer als hiervoor vermeld, geldt tevens voor het geval ondernemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door ondernemer bij de nakoming van de overeenkomst gebruikte materialen, apparatuur en/of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
9. De beperking van de aansprakelijkheid van ondernemer als hiervoor vermeld geldt niet in geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ondernemer.
10. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend waren geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
11. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
12. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
13. De eventuele aansprakelijkheid van de ondernemer voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van de ondernemer niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien de ondernemer de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
14. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de ondernemer niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

ARTIKEL 14 – KLACHTEN

1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen door de ondernemer. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen door de ondernemer.
2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort. De opdrachtgever blijft ook dan gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken/diensten.
3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk, indien de opdrachtgever niet de normale zorg, die van hem mag worden verwacht, na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.
4. Indien vaststaat, dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de ondernemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van de ondernemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan de ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan de ondernemer te verschaffen, tenzij de ondernemer anders aangeeft.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van de ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15 – VERJARINGSTERMIJN

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer en de door de ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

ARTIKEL 16 – RISICO-OVERGANG

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alleen de rechter in c.q. van de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting van andere rechtsprekende colleges bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.